Utvecklingen för Ronneby flygplats

Motion 2022/23:568 av Heléne Björklund och Annette Rydell (båda S)

av Heléne Björklund och Annette Rydell (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur regionala flygplatser ska säkras långsiktigt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Blekinge har en strategiskt viktig plats i sydöstra Sverige. Här finns viktiga försvarsanläggningar som är stora arbetsgivare. Här finns också Kustbevakningen, Boverket, fordonsindustri och högskola för att bara nämna ett fåtal viktiga aktörer. Med en åldrande befolkning och kompetensbrist på arbetsmarknaden är det extra viktigt att underlätta för in- och utpendling.

Parallellt med satsningar på järnväg och utbyggd E22 måste vi också värna den regionala flygplatsen i Kallinge/Ronneby. Den bidrar till att näringslivet och de offentliga verksamheterna lättare kan rekrytera nyckelkompetens och till att förenkla arbetspendling till orter som annars inte hade varit möjligt. För oss är det viktigt att se hela Sverige utvecklas.

Flygplatsen är också ett viktigt nav för besöksnäringen i regionen.

I arbetet med klimatomställning pågår arbetet med att utveckla elflygplan. Utvecklingen går snabbt framåt. Det är sannolikt så att de små och regionala flygplatserna har bättre förutsättningar att snabbt komma igång med omställningen.

Regeringen bör agera för att säkra överlevnaden av de regionala flygplatserna på lång sikt.

 

 

Heléne Björklund (S)

Annette Rydell (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)