Momslättnader till transportsektorn

Motion 2022/23:558 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att momsbefria körkortsutbildningar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en sänkning av momsen på gästhamnsavgifter till motsvarande för campingplatser på land och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Momsbefriad körkortsutbildning

Med körkort ökar friheten, och möjligheten till jobb eller sysselsättning ökar. Problemet idag är att kostnaden för själva körkortsutbildningen ofta är så hög att många av ekonomiska skäl avstår från detta. Genom att man momsbefriar körkortsutbildningen kan fler ha råd att ta körkort, vilket ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, på sikt, kan bli lönsamt.

 

Enligt en utredning från riksdagens utredningstjänst är den totala nettoomsättningen för de 1115 företag som är angivna som körkortsutbildare i Sverige 2,1 miljarder och om hela den summan är momspliktig på 25 procent innebär det att de betalar 525 miljoner i moms varje år.

 

Om körkortsutbildningen momsbefrias ökar sannolikt chansen att fler väljer körskolor framför att köra med anhöriga eller vänner. På så sätt ökar kvaliteten på körträningen vilket på lång sikt ökar trafiksäkerheten och miljöhänsyn då dessa är fokusområden för körskolor. Med en bättre körträning kan likaså färre lektioner tas vilket minskar bilkörningen i lektionsmiljö, och därmed frigörs resurser i form av tid för bilkörning i fri regi. För att möjliggöra för fler att ta körkort och öka såväl trafiksäkerheten som miljömedvetenheten bland bilister bör regeringen momsbefria körkortsutbildningar.

 

Likvärdiga möjligheter för båtlivet

Båtlivet och båtsporten i Sverige är en uppskattad folkrörelse med en lång tradition. Mycket tack vare att vi i Sverige har en av världens största skärgårdar med ett flertal sjöar och kanaler finns fantastiska förutsättningar till olika vattenaktiviteter vilket också bidrar till glädje och ett flertal hälsofrämjande aktiviteter. Dessutom bidrar båtlivet till näringslivet då gästhamnarnas båtgäster (årligen cirka en halv miljon) också bidrar till viktiga turismintäkter som därmed innebär arbetstillfällen, inte sällan i form av sommarjobb för ungdomar. Fyra femtedelar (motsvarande cirka 1,5 miljarder) av turismintäkterna från båtgästerna hamnar dessutom hos näringar runt omkring själva gästhamnen. Att få fler människor att utnyttja de möjligheter som båtlivet erbjuder bör därför bejakas, snarare än försvåras.

 

Tyvärr finns det flera exempel på hur nuvarande regler, missgynnar båtlivet, varav beskattningen av hamnplats för gästbåtar kanske är det tydligaste exemplet. Momsen för en båtägare i en gästhamn ligger på 25 procent (bland de högsta inom besöksnäringen) samtidigt som övrig besöksnäring, exempelvis hotell, vandrarhem och camping (det som kanske mest liknar båtplatser) enbart har en moms på 12 procent. Den negativa konkurrenssituationen baseras helt enkelt på att aktuella turister anländer sjövägen snarare än landvägen, ingenting annat. Gentemot staten bör kommersiella boendeformer inom besöksnäringen konkurrera på lika villkor. För att skapa ett rättvist förhållningssätt bör därför momsen på gästhamnsavgifter sänkas till motsvarande för campingplatser på land.

 

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)