Förstärk polisen

Motion 2022/23:470 av Mattias Jonsson (S)

av Mattias Jonsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka polisen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utvecklingen med allt grövre brottslighet och kriminella gäng måste brytas.

Det kräver ett långsiktigt och målmedvetet arbete där såväl repressiva som före-byggande åtgärder utvecklas och förstärks.

De kriminellt aktiva måste lagföras och nyrekryteringen förhindras.

Såväl den upplevda som den faktiska tryggheten i de områden polisen definierat som utsatta eller särskilt utsatta måste förbättras. Ett viktigt led i detta är att öka den polisiära närvaron. Med fler områdespoliser ökar förutsättningarna att lösa brott då kunskapen om områdena och brottsaktiva individer kan förbättras samtidigt som medborgarnas förtroende för samhället, och därmed förhoppningsvis benägenheten att bistå genom att exempelvis vittna, kan öka.

Genom att fler poliser är synliga i området kan den upplevda tryggheten stärkas och känslan av att vara övergiven av samhället motverkas. Fler områdespoliser kan medverka till att skapa ökat förtroende och stabilitet.

Vid rekryteringen av nya poliser bör ambitionen fortsatt vara att i ökad utsträckning vända sig till personer som själva har anknytning till de aktuella områdena. Detta kan bidra till att polisen får tillgång till värdefull kunskap samtidigt som trovärdigheten för myndigheten kan stärkas.

Samverkan mellan polisen, andra myndigheter och organisationer som socialtjänsten, skolan, fastighetsägare och näringsidkare samt civilsamhället behöver utvecklas. På så sätt kan åtgärder synkroniseras och få högre effekt samt förståelse och tillit öka.

De senaste årens stora satsningar på polisen och övriga rättsvårdande myndigheter behöver fortsätta, med särskilt fokus på att bryta de kriminella gängen och med målet att inga bostadsområden ska definieras som utsatta eller särskilt utsatta.

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)