Bevilja jakt efter säkrad bevarandestatus

Motion 2022/23:47 av Ann-Sofie Lifvenhage och Anna af Sillén (båda M)

av Ann-Sofie Lifvenhage och Anna af Sillén (båda M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att besluta om minsta antal för att säkra gynnsam bevarandestatus för djur som riskerar att skada lantbruk och fiskerinäring och tillåta jakt på överskjutande antal djur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många platser i landet ser vi skador på jordbruk och fiskerinäring p.g.a. ökande problem med skarv, tranor, svanar, varg och säl m.fl. Med en beslutad gynnsam bevarandestatus för respektive art i grunden blir mängden djur av en art lättare att sätta i ett sammanhang för dess fortlevnad.

På vissa platser i landet har vi extra stora problem för exempelvis fiskebeståndet där kustens skologiska status är dålig, rik förekomst av säl, vilket sammantaget skapar en kritisk situation för fisken. På andra platser, som i Södermanland, har lantbrukare som driver får och lamm fått stänga ner p.g.a. att varg flyttat in i närområdet. Då krävs förändringar i nu gällande styrning för att kunna tillåta jakt och säkra såväl arter som näringens möjligheter att bedriva verksamhet.

 

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Anna af Sillén (M)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-10 Granskad: 2022-11-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)