Rätt till delaktighet och överklagan för markägare

Motion 2022/23:449 av Mats Green (M)

av Mats Green (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den försvagade svenska äganderätten genom delaktighet, påverkan och rätt för markägare att överklaga samtliga beslut som berör dennes egendom och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äganderätten är grunden i demokratin, och grunden för äganderätten i sin tur är möjligheten att äga och bruka mark och fastigheter. Idag ifrågasätts såväl som prejas den privata äganderätten direkt, indirekt och kontinuerligt från både politiskt håll och från offentlig förvaltning. Detta är ytterst ett hot mot demokratin och rättssamhället.

Idag kan exempelvis nyckelbiotoper, grön infrastruktur eller värdekärnor utpekas på en mark utan att markägaren har blivit informerad eller konsulterad eller ens haft möjlighet att överklaga utpekandet. Dessa områden skapar enorma arealer där det uppstår osäkerhet om hur marken ska kunna nyttjas i framtiden.

Sådan myndighetsutövning måste förutsätta att markägare alltid involveras på ett tidigt stadium och både ges möjlighet att yttra sig samt även har möjlighet att överklaga samtliga beslut som berör dennes egendom.

 

 

Mats Green (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare