Märkning av åtelkameror och fällor med jägar-id

Motion 2022/23:436 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att återkomma till riksdagen med förslag som gör det möjligt att märka viltkameror med endast Naturvårdsverkets jägar-id för att anse kravet inom upplysningsplikten tillgodosett och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att återkomma till riksdagen med förslag för hur viltfällor ska kunna märkas endast med Naturvårdsverkets jägar-id för att tillgodose kravet på kontaktuppgifter till ansvarig fångstman och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jag har tidigare motionerat om att tillåta jägar-ID som identifiering på åtelkameror och fällor men så långt har regeringen inte vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att möjliggöra detta. Jag fortsätter därför arbetet med att åter motionera i ärendet.

Sedan införandet av GDPR och införlivningen av detta i svensk lagstiftning så har regelverket kring så kallande åtelkameror förenklats och förbättrats. Detta har inneburit att de som bedriver viltvård och använder kameror i detta syfte endast har en upplysningsplikt kring verksamheten för att allmänhet som rör sig i området ska känna till att kameraövervakning förekommer. Detta är rimligt ur ett integritetsperspektiv men kan medföra risker för den enskilde jägaren som ska stå som ansvarig för den aktuella kameran. Hot och våld mot jägare har ökat och innebär idag att riskerna att vara jägare blivit än mer påtagliga. Detta måste därför vägas in i hur märkning ska gå till vid exempelvis viltkameror. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med ett lagförslag som möjliggör att jägar-id används som märkning av åtelkameror tillsammans med exempelvis ett telefonnummer till den som är ansvarig för kameraövervakningen.

Även fällor som placeras i naturen måste i Sverige vara märkta med namn och kontaktuppgifter till den fångstman som har placerat ut fällan och som är ansvarig för att vittja fällan vid bestämda tidpunkter. Även i dessa fall finns en stor risk för hot och våld gentemot de som bedriver viltvård på detta vis vilket gör det borde räcka med att även fällor märks med jägar-id ur Naturvårdsverkets databas.

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)