Stärkt skydd mot sexuell exploatering av unga

Motion 2022/23:409 av Erik Hellsborn (SD)

av Erik Hellsborn (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ställa högre krav på vuxna att försäkra sig om deras sexuella partners lagliga ålder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är inte tillåtet enligt svensk lag att ha sex med någon som är under 15 år gammal. Det finns dock många dokumenterade fall när just detta skett, och den vuxne lyckats undkomma ansvar, vanligtvis genom att hävda att man inte känt till barnets ålder. Rättssäkerhet är givetvis viktigt, och ingen ska dömas för att ha haft sex med någon man verkligen uppfattat som vuxen. Det får dock anses som sannolikt att många berörda vuxna varit mycket väl införstådda med barnets faktiska ålder, och bara använt denna ursäkt för att undvika straffansvar. Det finns exempelvis fall där en vuxen plockat upp ett barn i direkt anslutning till en grundskola. Det behöver ställas högre krav på vuxna att försäkra sig om en sexuell partners lagliga ålder, där tvivel om detta kan förekomma. En utredning kring hur detta på ett effektivt och rättssäkert  kan genomföras föreslås därför.

 

 

 

Erik Hellsborn (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)