Utveckla skyddsjakten

Motion 2022/23:398 av Isak From (S)

av Isak From (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samförvaltning med Norge och att regeringen bör överväga att utveckla skyddsjakt och skyddsjakt på eget initiativ och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många som bor och verkar på landsbygden känner sig oroliga över sina betesdjur och husdjur när vargstammen ökar. Vi socialdemokrater ser problemen och vill åtgärda dessa.

Den svenska rovdjurspolitiken har utifrån ett bevarade perspektiv varit väldigt lyckad, det ska vi vara stolta över. Vi vill att våra värdefulla viltbestånd ska förvaltas långsiktigt hållbart. För oss och framtida generationer är det viktigt att vi tar vårt ansvar. Både vad gäller bevarade och säkerställande av jakt som ett förvaltningsverktyg för att begränsa rovdjursskador. Det är det vi ser att det går att göra mer.

Sverige behöver en långsiktig rovdjurspolitik som fungerar för människor som lever nära vargen och samtidigt är långsiktig, hållbar och förutsägbar. Den ska bygga på vetenskap, ta hänsyn till människors socioekonomiska förhållanden och se till att tamdjurshållning inte försvåras. Den tidigare socialdemokratiska regeringen beslutade därför om att ge tre nya uppdrag till ansvariga myndigheter för att minska den svenska vargstammen samtidigt som en gynnsam bevarandestatus värnas.

Efter vinterns inventering ser vi att vargstammen i Sverige har växt och antalet är nu över 460 individer före årets valpning. Samtidigt har riksdagen fattat beslut om ett mål med ett referensvärde på 170–270 vargar. Därför har regeringen givit Naturvårdsverket i uppdrag att utreda vad som krävs för att vargstammen ska kunna ligga i nivå med det intervall som riksdagen beslutat om och att vi inte under några omständigheter äventyrar en gynnsam bevarandestatus med en god genetisk status hos vargstammen.

Då det finns många gränsöverskridande rovdjur anser vi socialdemokrater att det vore naturligt med ett tätare samarbete med norska myndigheter och en gemensam förvaltning av den skandinaviska vargstammen.

Regeringen har även givit Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att mer effektivt förhindra skador på tamdjur orsakade av varg. Därtill har berörda myndigheter fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att invandrade vargar ska kunna flyttas inom Sverige för att säkerställa god genetisk status.

Vi har välkomnat att den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen har agerat resolut i dessa frågor. Oavsett var vi väljer att bo ska människor känna sig trygga och ha förtroende för de åtgärder som regeringen och myndigheter fastställer. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har när det gäller rovdjursförvaltning varit avgörande för att vi under senare åren kunnat bedriva laglig jakt med licens och skyddsjakt.

Vi anser att en ny regering måste överväga att utreda hur skyddsjakt kan utvecklas så att skyddsjakt kan beslutas redan efter ett angrepp eller i förbyggande syfte då varg och björn uppträtt nära eller i centralorter och förskolor runt där människor bor. Vi vill öka möjligheten att nyttja jaktförordningens §28 om skyddsjakt på eget initiativ när risk för skada uppkommer, i anslutning till tex får gårdar och renhjordar.

Det är så vi stärker hela Sverige och skapar förutsättningar att bo och verka i hela landet.

 

 

Isak From (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare