Tröskeleffekter i flerbarnstillägget

Motion 2022/23:392 av Peder Björk och Anna-Belle Strömberg (båda S)

av Peder Björk och Anna-Belle Strömberg (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga förändringar av flerbarnstillägget när barnbidraget upphör, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Barnbidraget är en del av Sveriges generella välfärd, någonting som kommer alla till del. Barnbidragets grundläggande uppgift är att kompensera för den ökade försörjningsbörda som barn medför i en familj. Det utgör en grundsten i den svenska ekonomiska familjepolitiken och det nuvarande generella barnbidragssystemet är väl fungerande och har hög legitimitet. Barnbidraget består av ett allmänt barnbidrag, ett förlängt barnbidrag och ett flerbarnstillägg som fungerar som fördelningspolitisk åtgärd. Det har stor betydelse för barnhushållens ekonomi, i synnerhet för hushåll med låga inkomster och många barn. Idag kan du få flerbarnstillägg fram till när barnen fyller 16 år. I en familj med flera barn under 16 år tillkommer dessutom ett flerbarnstillägg som gör den totala summan av bidraget lite högre. Flerbarnstillägget är dessutom exempelvis större för det femte barnet än för det tredje. Många småbarnsfamiljer lever under ekonomiska förhållanden där långsiktighet är en förutsättning för att klara av vardagspusslet. När en familj under en längre tid förhållit sig till en viss inkomst kan det vara svårt att pressa ned utgifterna om inkomsterna plötsligt blir lägre. När ett barn fyller 16 år försvinner inte bara ett barnbidrag utan det yngsta barnets flerbarnstillägg försvinner också eftersom alla barn som får flerbarnstillägg flyttas upp ett steg i betalningspyramiden. Det betyder att det näst äldsta barnet flyttas upp till det äldsta barnets plats, och därför inte får något flerbarnstillägg längre. Det yngsta barnet fyller ut det näst yngsta barnets plats, med konsekvensen att det yngsta barnets flerbarnstillägg (som är det största) försvinner ur familjens ekonomi. Det blir helt enkelt stora ekonomiska förändringar i en barnfamilj med flera barn när det äldsta barnet inte längre är berättigad till barnbidrag. För varje enskild familj utgör flerbarnstillägget ett litet men viktigt tillskott till hushållets inkomst. Därför bör man överväga förändringar i den så kallade betalningspyramiden, så att en barnfamilj kan, åtminstone i en övergångsperiod, behålla flerbarnstillägget som det är även för det yngsta barnet. På så vis kan man möjliggöra för familjer att fortsatt känna ekonomisk trygghet även när det äldsta barnet fyller 16 år.

 

 

Peder Björk (S)

Anna-Belle Strömberg (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)