Nationell strategi för kollektivtrafiken

Motion 2022/23:389 av Jessica Rodén (S)

av Jessica Rodén (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell strategi för att säkerställa utbyggd kollektivtrafik för hela landet, som gör att Sverige håller ihop, landsbygd såväl som stad och regioner, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

 

Allt mer av samhällets aktiviteter centreras till städerna och inte minst till storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Befolkningen på landsbygden och i kranskommunerna runt de större städerna måste dagligen resa, många gånger långa sträckor, för att komma till jobb, skolor, vård med mera. Av den sammanlagda sträcka som svenska folket förflyttar sig en genomsnittlig dag, åker vi 75 procent i bil, enligt Trafikverket. Mot detta skall ställas det faktum att av motordrivna färdmedel är tåg, buss och tunnelbana de mest miljövänliga, energieffektiva alternativet, enligt Trafikverket.

En väl utvecklad kollektivtrafik binder ihop stad/land och regioner med varandra, och gör det möjligt för människor att kunna bo och verka i hela Sverige. Det skapar ett tryggare och ett mer sammanhållet land. Bra kollektivtrafik är en förutsättning för fortsatt god tillväxt i hela landet. Genom en väl utbyggd kollektivtrafik kan vi stärka samhällen.

Ett välfungerande näringsliv och arbetsmarknad ska ha bra kommunikationer. Ett bra kollektivtrafiknät stärker möjligheten till bättre matchning på arbetsmarknaden men också möjlighet till en aktiv fritid och kan minska ensamhet och känsla av utanförskap.

Det är uppenbart att det krävs en nationell helhetssyn inom ett strategiskt viktigt område som kollektivtrafiken. Fler parametrar än lönsamhetskrav måste vägas in i beslut avseende kollektivtrafiken, inte minst när det gäller kollektivtrafiken på landsbygden.

Vi måste ha en vision av hur morgondagens samhälle ska se ut och hur det ska byggas, och lösningarna behöver vara hållbara. En utbyggd kollektivtrafik måste ingå i den visionen. Det är en investering på sikt, och den kommer att löna sig. Det handlar om att så många som möjligt ska välja kollektivtrafiken före bilen, så ofta som möjligt.

 

 

Jessica Rodén (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)