Jämlik svensk skola

Motion 2022/23:388 av Jessica Rodén (S)

av Jessica Rodén (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att alla skolor i landet tar sitt kompensatoriska ansvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skollagen är tydlig med att alla barn i Sverige ska ha lika tillgång till utbildning, oavsett bostadsort, kön, sociala och ekonomiska förhållanden. Utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var i landet, skolan ligger.

I barnkonventionens artikel 28 understryks barnets rätt till utbildning.

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter.

Skolan i Sverige är inte jämlik. Det finns allt för stora skillnader i resultatuppfyllelse, mellan skolor inom kommuner och över hela landet. Man ser skillnader mellan klasser inom samma skola. Mellan flickor och flickor och mellan pojkar och pojkar. Framför allt ser man att barn till lågutbildade föräldrar missgynnas. Alla barn som är i behov av särskilt stöd i skolan i Sverige får inte det stödet i den utsträckning de har behov och rätt till. Skolan ska ge alla elever samma positiva och trygga start i livet.

Redan inom förskolan kan tecken på att en del barn har en svårare barndom visa sig. Tyvärr lyckas vi inte skydda alla barn från misär och fattigdom. Barn drabbas av föräldrarnas sociala problem. Man ser att nyanländas uppbrott från andra länder och svårigheter att hitta rätt i vårt land sätter stort avtryck hos minderåriga.

Skolan är inte bara en kunskapsfabrik. Inom skolan fördjupas och nyskapas demokratin inför framtiden. Därför krävs att man målinriktat arbetar med att utveckla en atmosfär och en pedagogik som främjar ömsesidig respekt för varje enskild person och allas mänskliga rättigheter. Med början i förskolan och i all utbildning därefter. Att klara skolan är en viktig förebyggande åtgärd mot psykisk ohälsa senare i livet.

Alla barn har samma rätt till en meningsfull och utvecklande undervisning. Skollagen talar om vikten av att ge barn likvärdiga möjligheter och Barnkonventionen säger att inget barn får diskrimineras.

 

 

Jessica Rodén (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)