Fler bygglovsbefriade byggnader

Motion 2022/23:334 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka antalet byggnader som bygglovsbefrias, utan att det går ut över möjligheterna att bygga annan komplementbyggnad, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är idag tillåtet att utföra en komplementbyggnad på sin tomt, inom vissa ramar, utan att behöva ansöka om bygglov. Det har varit en viktig frihetsreform och möjliggjort ett ökat byggande och fler bostäder. Det är dags att utöka den reformen till fler typer av byggnader och med fler möjligheter.

 

Den svenska livsmedelsförsörjningen och livsmedelssäkerheten är avgörande för att hantera en kris. För att utöka produktionen och framförallt utöka kunskapen om småskalig matproduktion bör växthus på upp till 15 kvadratmeter bygglovsbefrias oaktat om en annan komplementbyggnad redan finns. Det är dock avgörande att växthuset enbart används till just odling, syftet är inte att göra inglasade uteplatser eller lusthus. Självklart ska också regler om avstånd till granne, höjd på byggnad enligt detaljplan och annat följas.

 

I samband med att solceller, eller ett småskaligt vindkraftverk installeras på hustomt händer det att installation av batterilager och växelriktare har svårt att rymmas i ordinarie utrymme, eller att de utrymmen som finns i fastigheten inte passar för ändamålet. Det vore därför rimligt att en byggnad för att husera batterilager, växelriktare och annan teknik som behövs för elproduktion, smart styrning eller lagring också kan undantas från bygglov utan att det ska gå ut över möjligheterna att bygga annan komplementbyggnad.

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)