Obligatorisk hemförsäkring

Motion 2022/23:324 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om hyresvärdar ska få rätt att kräva hemförsäkring av sina hyresgäster och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra hemförsäkringen obligatorisk i vissa fall och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikförsäkringen är idag obligatorisk, just för att samtliga fordonsägare ska vara skyddade och kunna få ersättning i det fall en olycka inträffar, vare sig man orsakat den själv eller av någon annan. Kostnaderna som uppstår för minsta skada är nämligen oerhört höga, vilket såklart kan slå hårt mot helt vanliga förvärvsarbetare. Med precis samma logik finns det skäl att så många som möjligt tecknar en hemförsäkring. I det fall olyckan inträffar, kan man plötsligt behöva betala enorma belopp, och i värsta fall kanske stå utan såväl ägodelar som hem.

 

Det finns ett antal sorgliga exempel som visar hur naturkatastrofer så som översvämningar, eller andra olyckor som exempelvis bränder, raserar privatpersoners ekonomi och hem. När så sker finns lite tröst, inte minst mot bakgrund av den psykiska påfrestning det kan innebära, inte minst om man anses stå som ansvarig för en brand i en hyresfastighet. Skadeståndskraven riktas då mot den som vållat förstörelsen, vilket för en enskild kan innebära skulder för resten av livet. I detta läge, men även i de fall då den störta förlusten är egna tillhörigheter, kan hemförsäkringen vara vad som krävs för att livet ändå ska kunna gå vidare. Den kan inte bara reducera kostnader, utan även bistå med behovet av boende under renoveringsperioden.

 

Mot bakgrund av att nära 97 procent av befolkningen enligt SCB ändå har tecknat hemförsäkring har inte frågan varit särskilt omdiskuterad, just eftersom det inte är ett enormt samhälleligt problem. Den grupp på ungefär 400 000 individer i Sverige som valt att inte teckna hemförsäkring råkar dock vara bland de mest ekonomiskt sårbara. Det handlar nästan uteslutande om hyresrättsinnehavare (en av tio hyresrättsinnehavare saknar försäkring) och bland dessa rör det sig i synnerhet om unga personer samt utrikes födda. Just mot bakgrund av vad en tragedi som ett förstört hem kan orsaka för enskilda är frågan om hemförsäkringar en fråga som bör vara oerhört angelägen och det är inte märkligt att hyresvärdar önskar få lagstöd för att kunna avkräva hemförsäkring av sina hyresgäster. Regeringen bör möjliggöra för hyresvärdar att kräva hemförsäkring av sina hyresgäster samt utreda möjligheten till att göra hemförsäkringen obligatorisk i vissa fall.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)