Digitalt högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården

Motion 2022/23:2243 av Mattias Eriksson Falk (SD)

av Mattias Eriksson Falk (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om digitalt högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges regioner fattar själva beslut om nivån för när högkostnadsskyddet uppnås inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. Det är något som regleras utifrån varje regions egna behov och budgetprocess.

 

För att underlätta för medborgarna bör däremot en tjänst för digitalt högkostnadsskydd finnas tillgänglig. Där kan varje besök registreras i ett system för digital hantering. Till exempel skulle det med fördel kunna vara tillgängligt genom 1177, med tillhörande identifiering med BankID för åtkomst till systemet. Parallellt med detta ska givetvis alternativet med högkostnadsskydd på papper finnas kvar, varför det digitala systemet snarare ses som ett komplement.

 

Regeringen bör därför tillsätta en utredning för att identifiera hur ett gemensamt digitalt system för högkostnadsskydd skulle kunna tillämpas. Denna ska också ge förslag på eventuella behov av lagändringar som kan möjliggöra ett sådant införande.

 

 

 

 

Mattias Eriksson Falk (SD)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)