En uppdaterad livsmedelsstrategi

Motion 2022/23:221 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en uppdaterad livsmedelsstrategi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att stärka svensk livsmedelsproduktion och öka vår självförsörjningsgrad är det många som kan ställa upp på. Sveriges livsmedelsstrategi antogs 2017 och ska peka ut linjen om hur visionen och målen av livsmedelsproduktionen ska se ut fram till 2030. Strategin var mycket välkomnad av intresseorganisationerna inom de gröna näringarna.

LRF lyfter bland annat att de mål och visioner som finns måste stärkas upp, bli tydliga och att verkstad måste komma till för att målen ska uppnås.

Livsmedelsstrategin har nu verkat i 5 år. Det är dags att den uppdateras efter dagens förutsättningar. Med oroligheter i vår omvärld där det just nu extra viktigt att vi får en livsmedelsstrategi som verkligen stärker svensk matproduktion som dels kan staka ut ökad produktion men också att den enskilda lantbrukaren får bra ersättning för sin produktion. Det är också viktigt att strategin tar sikte mot 2030 och längre fram också. Efter en uppdatering är det fortsätt viktigt att den nya och uppdaterade strategin implementeras inom stat, kommun och region så att den finns med i alla de beslut som fattas runt om i landet. På så sätt ökar också förståelsen för svensk matproduktion.

Regeringen bör därför snarast påbörja ett starkare och större uppdateringsarbete med livsmedelsstrategin så den uppdateras efter dagens situation. På så sätt ökar förståelsen för svensk mat och livsmedelsproduktion och målen och visionerna kan uppnås fram till 2030.

 

 

Mikael Larsson (C)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)