Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2022/23:2177 av Mikael Damberg m.fl. (S)

av Mikael Damberg m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Vi socialdemokrater kommer alltid att stå upp för att ge vården, skolan och omsorgen de förutsättningar som behövs. Under finanskrisen kompenserade den moderatledda regeringen bara för en tredjedel av skattebortfallet. Välfärden fick ta smällen när krisen slog till. Men vi valde att göra annorlunda. Under pandemin kompenserades välfärden tre gånger om.

 

Nu står Sverige återigen inför en svår ekonomisk situation. Den höga inflationen gröper ur kommunsektorns kassor och de kommande åren kommer att bli mycket tuffa. Vårt besked är tydligt, vi kommer att fortsätta att prioritera välfärden. Vi vill fortsätta öka statens bidrag till kommuner och regioner för att möjliggöra en jämlik välfärd i hela landet och vill därför fördubbla regeringens satsning och tillföra ytterligare 6 miljarder kronor per år i generella statsbidrag. Det innebär en permanent ökning av anslag 1:1 med 6 miljarder kronor.

 

Sverige ska ha en bra välfärd i hela landet

Alla kommuner och regioner ska ha möjlighet att ge sina invånare god utbildning, jämlika uppväxtvillkor, en trygg äldreomsorg och vård i världsklass. Det kommunala utjämningssystemet har som syfte att ge förutsättningar för kommuner och regioner att upprätthålla välfärden till sina invånare, genom att jämna ut skillnader i ekonomiska, sociala och demografiska förutsättningarna. För oss socialdemokrater är det en grundbult i vårt välfärdsbygge och ett viktigt verktyg för att hela Sverige ska växa och hålla ihop. Idag är dock förutsättningarna för att ge invånarna en bra vård, omsorg och skola inte rättvisa. Det visar inte minst de stora skillnaderna i kommunalskatt.

Idag har vissa kommuner svårt att ge sina kommuninvånare en god service utan att skattesatserna skjuter i höjden. Det pågår just nu en parlamentarisk utredning för en bred översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. För oss socialdemokrater är det viktigt att det kommunala utjämningssystemet utvecklas i takt med samhället och främjar jämlikhet, tillväxt, utveckling och likvärdig service i hela landet. Pengarna måste fördelas mer rättvist. Det är särskilt viktigt för små kommuner som står inför exempelvis ökade behov av äldreomsorg, men samtidigt ser de som arbetar bli färre.

 

Under pandemin blev det tydligt för alla att äldreomsorgen är i stort behov av insatser för att stärka kvaliteten. Det handlar inte minst om att ta tag i kompetensförsörjningen för att fler ska vilja arbeta inom äldreomsorgen när gruppen äldre blir fler. Därför behöver vi fortsätta avdela resurser till äldreomsorgen och äldreomsorgslyftet.

 

För varje ytterligare krona som läggs på fler poliser, ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet

Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och tränga tillbaka våldet och kriminaliteten. De senaste åren har vi lagt stort fokus på det brottsbekämpande arbetet genom att skärpa straff och bygga ut Polisen. Nu behöver vi också satsa motsvarande på arbetet med att bryta nyrekryteringen.

 

Ska socialtjänsten kunna punktmarkera och hjälpa unga som är på väg in i kriminalitet behöver de ökade resurser. Det krävs fler vuxna som kan ta tag i unga på glid. Det handlar till exempel om fler socialsekreterare, fältassistenter och om mer personal i skolor i utsatta områden. Socialdemokraterna vill att vi för varje ytterligare satsad krona på polisen ska satsa lika mycket på det brottsförebyggande arbetet. Det är en ny och viktig princip inför kommande budgetar.

 

Tabell 1. Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

151 878 432

6 000 000

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

5 358 777

±0

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

7 150

±0

1:4

Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner

1 000

±0

1:5

Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner

300 000

±0

Summa

157 545 359

6 000 000

 

 

 

 


 

 

 

Mikael Damberg (S)

Gunilla Carlsson (S)

Björn Wiechel (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Adnan Dibrani (S)

Eva Lindh (S)

Joakim Sandell (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)