Ersättning för markinlösen

Motion 2022/23:214 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ersättning för markinlösen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En lantbrukare och/eller skogsägares största tillgångar är dess mark att bruka och utveckla. Runt om i Sverige pågår flera stora projekt både inom infrastruktur, reservatsbildning och bostadsbyggnation. När en markägare tvingas att sälja delar av sin mark eller hela marken får man då en summa av staten via den myndighet som företräds. Även när till exempel provtagningar görs i skogs och mark och man som lantbrukare inte kan bruka jorden under en tid utgår ersättning för förlorad produktion. Denna ersättning är oftast låg och täcker inte hela den uteblivna inkomst som lantbrukare eller markägaren skulle fått av sin produktion. Att kunna producera livsmedel och ha ett aktivt skogsbruk är viktigt och om då intrång hos en markägare måste till så ska också ersättningen vara på en nivå som ser till att ägaren inte förlorar allt för mycket. Därför bör en årlig uppräkning ske så att ersättningen följer prisutvecklingen. Regeringen bör därför snarast utreda möjligheten till att se över ersättningsnivåerna och utreda hur en uppräkningsmodell ska se ut.

 

 

Mikael Larsson (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)