Bildande av naturreservat

Motion 2022/23:213 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bildande av naturreservat och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att noga analysera och utreda vilka siffror man har över skyddet av natur i Sverige så det stämmer överens med verkligheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Naturreservaten i Sverige har på de senaste åren blivit fler i antal. Exempel på detta är att i Värmlands län finns ca 200 reservat och i Västra Götaland runt 500 reservat. Naturreservat ska vara en metod och form som ska skydda natur och kulturvärden inom kommuner och län. På många håll i landet finns det gamla reservat som saknar en modern och relevant skötselplan. Och i de fall plan finns, så saknas det koppling mellan ambitionsnivån i planen - och de ekonomiska medel som finns till förfogande. Det innebär att när ett reservat bildas och löften ställs ut i en skötselplan, så är det långt ifrån självklart att planens ambitioner uppfylls. Detta leder alltför ofta till att områden står och förfaller och sköts inte på ett tillfredställande sätt.

Bildande av reservat ska i största möjligaste mån ske genom att berörda markägare och myndigheter kommer överens om det. På en del platser i landet så bildas reservat på enbart myndigheternas inrådan och på detta sätt kan det drabba både lokalsamhället genom att stora skogsskiften inte kan användas till produktion och att inte skötselplaner upprättas.

Skyddet av skog och natur har under de senaste åren ökat. Om man tittar på siffror från Natura 2000 område så är 14,5% av den svenska skogen/naturen skyddad. Men Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kom med en rapport för ett tag sedan där man menar på att så mycket som upp till 58% av den svenska skogen/naturen mer eller mindre är skyddad. LRF menar på i rapporten att det beror helt och hållet på hur man räknar in i skydd av skog och natur. Det sättet som LRF hänvisar till är mycket vanligt att man räknar på i stora delar av Europa men inte i Sverige.

Regeringen bör därför snarast stoppa alla processer för bildande av naturreservat tills de redan bildade reservaten har uppdaterade och upprättade skötselplaner samt att länsstyrelserna också kan presentera kostnader för skötsel av reservaten. Regeringen bör också se till att noga analysera och utreda vilka siffror man har över skyddet av natur i Sverige så det stämmer överens med verkligheten.

 

 

Mikael Larsson (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)