Arbetsförmedlingen ska finnas i hela landet

Motion 2022/23:2032 av Heléne Björklund m.fl. (S)

av Heléne Björklund m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att Arbetsförmedlingen finns tillgänglig i hela landet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

 

Många människor i olika delar av landet känner sig bortglömda av viktiga samhällsinstitutioner. Det kan handla om service som post, bank eller offentliga åtaganden som Polis, Försäkringskassa eller Arbetsförmedlingen.

En del av denna utveckling är driven av utveckling av ny teknik och ändrat konsumtionsmönster av erbjudna tjänster. Men samtidigt är det viktigt att förstå att många känner ett tekniskt utanförskap.

När det gäller den offentliga samhällsservicen tillkommer ytterligare ett perspektiv, nämligen förlorad lokalkännedom. Arbetsförmedlingen är ett exempel på detta. I deras uppdrag ingår bland annat att säkerställa kunskap om lokal och regional arbetsmarknad samt säkerställa ändamålsenliga arbetsgivarkontakter. (Arbetsförmedlingens regleringsbrev 2022). Med den utveckling vi nu ser för Arbetsförmedlingens verksamhet försvåras detta uppdrag betydligt.

Sverige har idag inte bara ett problem med hög arbetslöshet. Vi har samtidigt problem när flertalet företag pekar ut tillgången till kompetent arbetskraft som sitt största hinder för tillväxt. För att klara denna utmaning är det avgörande att Arbetsförmedlingen finns lokaliserad på minst ett ställe i landets samtliga kommuner. Och att man utvecklar samverkan med regioner, kommuner och det lokala näringslivets aktörer för att på bästa sätt lösa sitt viktiga uppdrag.

Vi föreslår att regeringen överväger hur man tydligare kan uppdra åt Arbetsförmedlingen att finnas lokaliserad på minst ett ställe i landets samtliga kommuner.

 

 

Heléne Björklund (S)

Tomas Eneroth (S)

Annette Rydell (S)

Hanna Westerén (S)

Monica Haider (S)

Tomas Kronståhl (S)

Carina Ödebrink (S)

Niklas Sigvardsson (S)

Azra Muranovic (S)

Laila Naraghi (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)