Samla tillsyn av förskola och fritidshem hos Skolinspektionen

Motion 2022/23:2024 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över för- och nackdelarna med att ge Skolinspektionen ansvar för tillstånd och tillsyn även för enskilda förskolor, fritidshem samt pedagogisk omsorg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är tillsynsansvaret av förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg tudelat. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av kommunala förskolor medan kommunerna ansvarar för tillsynen av de fristående förskolorna, fritidshemmen och pedagogiska omsorgen i sin kommun.

Givet hur olika förutsättningarna och ambitionerna ser ut i olika kommuner är det inte rimligt att ansvaret ska ligga på kommunerna. Tillsynen skulle kunna göras på ett mer enhetligt och systematiskt sätt ifall det låg samlat hos Skolinspektionen att ha ansvar för såväl kommunala som fristående verksamheter. På det sättet blir det samma myndighet som är ansvarig och som besitter kunskaper och verktyg för detta vilket gör det mer kostnadseffektivt och rättssäkert.

 

 

Gunilla Svantorp (S)

Mirja Räihä (S)

Zara Leghissa (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Jessica Rodén (S)

Jennie Nilsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Marianne Fundahn (S)

Johan Andersson (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)