Stärkt demokrati i landets gymnasieskolor

Motion 2022/23:1991 av Johanna Rantsi (M)

av Johanna Rantsi (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka möjligheten för politiska ungdomsförbund att möta gymnasieungdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Demokratin kan aldrig tas för given. Därför är det vårt ansvar att se till att varje ny generation fostras i demokratiska värderingar. I Skollagen (2010:800) 4 § slås fast att utbildningen inom skolväsendet ska förmedla och förankra grundläggande demokratiska värderingar.

Trots detta vittnar politiska ungdomsförbund att de nekas möta gymnasieungdomar på vissa av landets gymnasieskolor. En del skolor anordnar debatter ibland, andra skolor bjuder in politiker vart fjärde år när det är val och vissa välkomnar politiska ungdomsförbund regelbundet. Alla ungdomar har således inte likvärdiga möjligheter att möta ungdomspolitiker under sin gymnasietid.

Demokratin kan inte tas för given i en alltmer polariserad och osäker omvärld. Det är genom unga som demokratin ska leva vidare. Därför är det av största vikt att uppmuntra intresse för politik och politiskt engagemang hos unga. Det kan inte enbart göras vart fjärde år när det är val i Sverige utan behöver värnas och uppmuntras över tid för att bygga ett starkt demokratiskt Sverige.

Ett övergripande mål för ungdomspolitiken är att främja ungas inflytande och delaktighet i samhället. Demokrati byggs genom förtroende och förtroende skapas i möten. Därför är det av största vikt att politiska ungdomsförbund får en självklar och större möjlighet än idag att möta unga på landets gymnasieskolor.

Därför bör riksdagen ställa sig bakom andemeningen med motionen.

 

 

Johanna Rantsi (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)