Möjliggörande av mellantvång

Motion 2022/23:1978 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa s.k. mellantvång i socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barns rätt till trygghet, en bra utbildning och förutsättningar att kunna utveckla sina förmågor måste alltid prioriteras. Socialtjänsten har ett stort och viktigt uppdrag att stödja och hjälpa barn och ungdomar som inte har fått de förutsättningarna. Det kan handla om föräldrars oförmåga att se och tillgodose sina barns behov. Det kan också handla om unga som dragits in i destruktiva och kriminella miljöer.

Socialtjänsten har verktyg att ge frivilligt stöd. När det finns en allvarlig oro kring barn och ungdomar men samtycke till föreslagna insatser saknas kan tvångsvård i vissa fall bli aktuellt. Men steget mellan frivillighet och tvångsvård är alltför långt. Socialtjänsten kan behöva ökade befogenheter för att ingripa tidigare genom så kallat mellantvång. Det handlar om en starkare socialtjänstlag som möjliggör att ingripa tidigare med tvingande åtgärder – så att familjers eventuella nej till insatser inte förhindrar möjligheten till förändring. I vissa fall vill den unge få stöd, men föräldrarna motsätter sig detta av olika skäl. När det gäller unga som dragits in i kriminella miljöer kan svårigheterna finnas att tacka ja till en insats även om viljan finns, särskilt om familjemedlemmar finns med i dessa miljöer.

Att införa möjligheten att använda mellantvång ska ses som en väg att sätta barnets bästa främst - för att den unge ska kunna få ett gott liv samt förhindra att fler unga dras in i kriminalitet.

 

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)