Byggnation på landsbygden

Motion 2022/23:1949 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att genomföra en utvärdering av hur stor den totala miljönyttan är av att installera nya enskilda avlopp i vissa områden på landsbygden och i ren glesbygd och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge kommunerna större möjligheter att ge fler dispenser för utbyggnad av enskilda avlopp på landsbygden och i glesbygd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många människor bor idag på landsbygden och i ren glesbygd. Det är områden där människor kan ha långt till kommunal och statlig service och med dåliga kommunikationer.

På grund av detta är ofta huspriserna relativt låga och det kan vara svårt att sälja sitt hus och därmed svårt att få tillbaka de investeringar man gjort i huset och fastigheten. Det medför att varje investering fastighetsägaren måste göra noga måste övervägas med nyttan. Att bygga om enskilda avlopp av miljöskäl som är mycket små i varje enskilt fall kan inte anses rimligt i vissa landsbygds- och glesbygdsområden.

Därför är det viktigt att man väger in den totala miljönyttan eller totala miljöpåverkan med att bygga enskilda avlopp och göra en så pass stor investering. Ofta kan exempelvis transporter, tillverkning av avloppssystem och byggnationen påverka miljön mer än det man försöker spara i utsläpp från avloppet.

Kommunerna bör även ges ännu större möjligheter att ge dispens för vissa fastigheter där man bedömer det som rimligt att miljönyttan inte väger upp den totala miljökostnaden och investeringen.

För att människor ska kunna bo långt ut på landsbygden och i ren glesbygd måste samhället vara beredd på att se över regler så att man verkligen underlättar för dessa boenden.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)