Svensk biodling

Motion 2022/23:1940 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagar och regelverk i syfte att öka konkurrenskraften för och produktionen av svensk honung och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regler och skattelagar för att underlätta och öka lönsamheten för svensk biodling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Biodlingen är mycket viktig för landet och för våra växter och den biologiska mångfalden. Dessvärre finns det idag en stor risk att utländsk honung av många olika skäl på sikt kan komma att konkurrera ut delar av vår inhemska honungsproduktion. Lagar och regler gör att utländsk honung med lägre produktionskostnader och andra produktionsregler kan skaffa sig konkurrensfördelar. En otydlig märkning av importerad och blandad honung kan göra att många konsumenter har svårt att urskilja vad som är europeisk, övrig utländsk honung och vad som är riktig svensk honung. Därför behöver både regelverket runt biodlingen och märkningen ses över i syfte att stärka konkurrenskraften för svensk biodling och öka produktionen av svensk honung.

Idag finns det många hobbybiodlingar och färre yrkesbiodlare. Lönsamheten är ringa och ett stort arbete läggs ner för att sköta sina bin och skördarna varierar stort mellan år och område.

Den stora förtjänsten svensk biodling gör utöver att producera svensk honung är arbetet med att pollinera växterna och därmed öka skördarna av såväl bär som frukt och lantbruksgrödor. Utan biodlarna hade dessa skördar minskat och vår biologiska mångfald äventyrats. En låg lönsamhet riskerar dock på sikt att leda till att antalet biodlare minskar och att skördarna av bär, frukt och lantbruksgrödor därmed minskar.

Regeringen bör därför se över hur Sverige kan stärka lönsamheten för svensk biodling och se över regler och skattelagar i syfte att göra svensk biodling helt skattebefriad.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)