Bekämpning av den olagliga arbetskraften

Motion 2022/23:1908 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att se över Skatteverkets möjligheter att motverka skattefusk i form av olaglig arbetskraft och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att ta fram en handlingsplan för hur man ska bekämpa den olagliga arbetskraften och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att se över straffskalorna för brott avseende utnyttjande av olaglig arbetskraft och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att studera hur andra länder i EU har löst problem med olaglig arbetskraft och vad man vidtagit för åtgärder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom oseriösa företag finns det idag en stor kreativitet när det gäller att undgå och undanhålla skatt från staten. Uppläggen som görs kan innehålla allt från olagliga bemanningsföretag och olagliga anställningar, till olagliga egenföretagare. Genom detta kan man idag komma undan från att betala skatt på arbetskraft. Det är inte bara kreativiteten som är stor utan även omfattningen av den undanhållna skatten. Kreativiteten inom de oseriösa företagen har gått så långt att den oseriösa och olagliga verksamheten idag slår ut de seriösa företagen som följer svenska lagar och regler. Detta är en mycket allvarlig situation.

Det förekommer ofta att dessa oseriösa företag är en del av ett större kriminellt nätverk som bedömer att risken för upptäckt är låg. De kan utveckla sin olagliga verksamhet för att svenska myndigheter inte har rätt verktyg för att bekämpa denna utveckling. Sverige måste följa utvecklingen och se vad andra länder i vår närhet gjort för att begränsa denna typ av utnyttjande av arbetskraft och ta hem de bästa förslagen till Sverige. För att vi ska kunna ha en fri och öppen arbetsmarknad i Europa måste vi arbeta aktivt med att se till att de som inte följer lagar och regler får kännbara straff för sina brott.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)