Östersjöns miljö- och fiskeripolitik

Motion 2022/23:1884 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta och samordna åtgärder vad gäller Östersjöns miljö och fiske enligt motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Läget för Östersjöns torsk- och sillbestånd är allvarligt och torskfiskestoppet är en nödvändig åtgärd. Samtidigt riskerar torskfiskeförbudet att slå ut de delar av fisket som bedrivs i hållbar omfattning av småskaliga yrkesfiskare längs den svenska Östersjökusten.

Orsakerna till Östersjötorskens prekära situation är komplicerade och hänger samman med både fiskepolitik och det allmänna tillståndet i Östersjöns ekologi och miljö. Att stoppa det storskaliga torskfisket är en åtgärd men sannolikt inte tillräckligt. Exempelvis behöver sälbestånden regleras med en mer aktiv och enklare skyddsjakt och miljöarbetet kring Östersjön intensifieras.

Vi anser att det behövs en helhetssyn och bättre samordning mellan fiskepolitik och miljöpolitik i Östersjön. Det innebär bland annat en satsning på det traditionella kustfisket med passiva redskap samtidigt med kraftfulla restriktioner för det storskaliga trålfisket. Ett förbud bör övervägas för att fiskbestånden skall ges förutsättningar att klara sig. Självklart är EU:s åtgärder av stor betydelse men Sverige har stora möjligheter att också på egen hand förbättra balansen i fiskepolitiken och Östersjöns miljö.

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

Alireza Akhondi (C)

Anna Lasses (C)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)