Översyn av företags och föreningars avgifter för återvinning

Motion 2022/23:1873 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att om möjligt göra en översyn av regelverket för företag, verksamheter och föreningar för återvinning av grovavfall och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige är vi generellt sett duktiga på att återvinna olika typer av avfall och material. Det behöver vi fortsätta med, men också skapa incitament för – både för privatpersoner men också för företag och andra verksamheter.

Kostnader för att ta hand om stora delar av olika typer av avfall som uppstår i hushållen omfattas av den avfallstaxa som hushållen också betalar i respektive kommun. För företag, verksamheter och föreningar är det annorlunda, i regel betalar de en avgift för det avfall som lämnas på en återvinningscentral.

Det betyder att när en firma utför exempelvis en renovering, trädgårdstjänster eller grovstädning hemma hos en privatperson så kan avfallsmängder i form av grovavfall och/eller trädgårdsavfall uppstå. Då ankommer det på privatpersonen att antingen själv transportera avfallet till återvinningen eller att betala företaget för att de tar hand om avfallet och för avgiften företaget får betala för att få lämna in avfallet på återvinningen. Kostnaden för företaget att lämna avfall från ett utfört jobb kan handla om någonstans mellan 500 och 1 000 kronor, beroende på var i landet man bor. Det är betydande summor både för företaget och för den som har fått ett arbete utfört. Detta innebär att många personer avstår från att anlita företaget för bortforsling av avfall till återvinning. Avfallet riskera då istället att hamna på andra platser än återvinningstationen vilket vi idag kan se hur det kan ligga utmed vägar, i skogar eller på rastplatser eftersom det är enklare och mindre kostsamt. 

Denna utveckling är inte önskvärd för miljön eller utifrån sunt förnuft. Det behövs därför en översyn av regelverket för företag och andra verksamheters när man lämnar avfall till återvinningen. För att motverka onödig risk för nedskräpning så behöver regelverket och avgifterna för företag att lämna grovavfall till återvinningen därför ses över. 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)