Blyammunition

Motion 2022/23:1872 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inte ska införa ytterligare restriktioner vad gäller bly i ammunitionen för jakten och skyttet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har redan idag restriktioner om var du inte får använda blyammunition, på våtmarker eller vid jakt över grunda delar av öppet vatten. Sveriges nuvarande regler är acceptabla och försvårar inte i onödan för landets jägare och skyttar.

Naturvårdsverket har utrett bly i ammunitionen under 2004-05 och då konstaterat att bly kan fortsätta att användas i ammunitionen i Sverige.

När det gäller skytte så stannar blyet kvar i skyttevallarna och sprids alltså inte i övriga naturen. När det gäller jakt så följer det mesta med djuret och köttet vilket gör att även det blyet inte hamnar i naturen.

Sverige måste nu agera mot EU och bevaka landets intressen för Sveriges jägare och skyttar. Sverige har redan restriktioner som fungerar och EU får gärna genomföra det Sverige gjort men Sverige behöver inte gå längre och utöka sina restriktioner för bly i ammunitionen

Att använda andra metaller som inte är beprövade eller ger samma goda effekter vid jakt är att äventyra både säkerhet och prestandan hos ammunitionen. Blyammunition är välbeprövad och har en mycket god och förutsägbar effekt vid så väl jakt som skytte.

Om jägarna ska kunna sköta viltvården och se till att djuret får en så snabb och lindrig död som möjligt så är det viktigt att Sveriges jägare får använda den ammunitionen som har bäst effekt för detta.

Även skyttet är beroende av blyammunition för att kunna utöva sina skyttegrenar. Bly ammunitionen minskar rikoschettrisken och har en bättre träffbild, att använda andra material i kulan kan innebära att många vapen måste skrotas eller byggas om för att klara en ny sorts ammunition.

Kopparkulor får inte användas vid skidskytte på grund av den ökad rikoschettrisken och i reglerna för skyttet står det tydligt att blyammunition måste användas. Amerika kommer med all säkerhet att fortsätta med blyammunition vilket gör att många internationella tävlingar inte kan genomföras. Man kan heller inte träna med en sorts ammunition för att sedan byta till en annan när det blir tävling. Precisionen är sämre på en kopparkula då den lättare tumlar eller tippar vilket ger den mycket sämre precision. Det finns många anledningar till att både jägare, skyttar och försvarsmakten har valt att använda blyammunition, och detta måste Sverige se till att försvara och bevaka i diskussionerna med EU.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)