Den småskaliga vattenkraften i Sverige

Motion 2022/23:1826 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all bedömning av småskalig vattenkraftsverksamhet bör utgå från att de småskaliga vattenkraftverken är samhällsviktiga verksamheter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör arbeta för att till fullo utnyttja de möjligheter som finns enligt EU-rätten att klassa vatten som kraftigt modifierat vatten och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör se över all lagstiftning som berör den småskaliga vattenkraften i syfte att rädda och utveckla den befintliga småskaliga vattenkraften i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De småskaliga vattenkraftverken har varit och är en stor tillgång för landet. De har skötts och utvecklats under många hundra år och har bidragit till arbete och utveckling i hela landet.

Den småskaliga vattenkraften har utöver sin viktiga kraftproduktion även skapat unika kulturmiljöer som är viktiga för landsbygden och för fler jobb. De småskaliga kraftverken är också viktiga för att kunna producera el vid avspärrningar och krig och de ökar vår trygghet när det gäller fungerande elleveranser även i krigstider.

Många länder i Europa bygger ut sina småskaliga kraftverk för att bli mindre sårbara men också för att ta vara på mer ren energi. Det borde vara lika självklart för oss här i Sverige.

Trots energiöverenskommelsen som löste en del frågor återstår fortfarande frågor som måste lösas i syfte att förbättra för de småskaliga vattenkraftsproducenterna.

En viktig fråga är hur tillämpningen av de nya reglerna verkligen kommer att fungera, samt att utvärderingen av detta blir så bra så att ägarna till de småskaliga vattenkraftverken kan känna sig trygga och stolta över att deras kraftproduktion är viktig både för landet och för landsbygden.

Vid samtliga bedömningar av småskalig vattenverksamhet bör utgångspunkten vara att de småskaliga vattenkraftverken är samhällsviktiga verksamheter. Det är också viktigt att Sverige jobbar för att till fullo utnyttja de möjligheter som finns enligt EU-rätten att klassa vatten som kraftigt modifierat vatten.

Dagens politiska beslut äventyrar våra småskaliga vattenkraftverk vilket är en förödande utveckling. Vi behöver istället se över all lagstiftning angående den småskaliga vattenkraften i syfte att rädda och utveckla den småskaliga vattenkraften i Sverige.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)