Redovisning av kommunernas användning av skattepengar

Motion 2022/23:1825 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för kommunerna att få krav på sig att redovisa mer tydligt i årsredovisningen hur utgifterna har fördelats mellan den lagstadgade verksamheten och den frivilliga verksamheten i kommunen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att våra skattepengar används på ett så bra sätt som möjligt och att skattebetalarna med enkelhet kan få reda på hur utgifterna har fördelats på den lagstadgade verksamheten och vilka utgifter som hör till den mer frivilliga verksamheten i kommunen. 

Precis som alla andra viktiga nyckeltal och siffror i kommunens årsredovisning som tydligt visar fördelningen av utgifter och inkomster borde det också tydligt framgå av årsredovisningen ett nyckeltal eller redovisning i kronor och ören hur fördelningen är mellan lagstadgad kommunal verksamhet och den mer frivilliga verksamheten.

Detta skulle på ett mer enkelt sätt kunna beskriva hur kommunen sköter sina uppgifter och hur man prioriterar skattebetalarnas pengar i sin verksamhet. Det är fullt rimligt att kommunerna ibland måste ta på sig frivilliga verksamheter och finansiera dessa med skattepengar men genom att redovisa detta tydligt genom nyckeltal eller redovisning i kronor och ören blir det mer transparent för kommunens, och landets skattebetalare. 

Därför bör kommunerna redovisa mer tydligt i årsredovisningen hur utgifterna har fördelats mellan den lagstadgade verksamheten och mer frivillig verksamhet i kommunen.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)