Slöjor på flickor

Motion 2022/23:1695 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en möjlighet för flickor i förskolan och tidigare stadier av grundskolan att vara fria från slöjan i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Slöjor på flickor i förskole- och tidigare stadier av grundskolan är inte ett fritt val av den enskilda flickan utan ett verktyg för att indoktrinera flickor till att vara kyska och fromma redan från barnsben. Den bistra sanningen är att slöjan sexualiserar små flickor. Ställ er frågan själva: känns det bra att en 6-årig flicka döljer sitt hår för mäns blickar?

Barn måste få vara barn punkt slut. Därför bör förskolan och tidigare stadier av grundskolan vara fri från slöja på eleverna. Hedersutsatta flickor betalar idag priset för en politisk korrekthet.

Skolan har ett ansvar för att motverka stereotypa könsroller, främja jämställdhet mellan flickor och pojkar och låta varje enskild elev finna sin unika egenart. Men skolan är inte idag den fristad den kan och bör vara för den enskilda eleven att fritt söka sin egna värderingar, sin egen livsåskådning och sin egenart. Istället ser vi exempel där barn på förskolor tvingas bära slöjor trots att de vill ta av dem.

Det finns starka skäl att ge barn förutsättningar till ett liv fritt från våld och förtryck och stärka skolan som en sekulär plats där elever inte utsätts för religiösa krav vare sig från skolledning, lärare eller föräldrar. I Lag (1998:1593) om trossamfund 4 § fastställs det att ”Barn som har fyllt 12 år kan inte inträda i eller utträda ur ett trossamfund utan eget samtycke”. Detta bör ses som reglerande princip att barn under 12 år kan inte ta ställning i religiösa frågor.

Inom hederskulturen är inte det viktiga vem du är, vad du har för drömmar, vem du vill älska eller hur du vill leva. Det viktiga är att bygga en fasad om en from och lydig flicka. Den sekulära staten ska se och ta ställning för barnets rätt att i skolan slippa möta direkt eller indirekt tvång från släkt och familj på att inordna sig i religiösa traditioner. Offentliga institutioner såsom skolan bör istället arbeta för att barn ska få sin barndom skyddad från direkt eller indirekt tvång. Flickor har rätt att slippa bli behandlade som föräldrarnas ägodel eller som något skambelagt som ska döljas eller som sexobjekt som måste hållas gömt undan mäns blickar.

Vi undertecknare anser att regeringen bör utreda möjligheten för flickor i förskole- och grundskoleålder att vara fria från slöjan i skolan. Utan ett förbud mot slöjan för små flickor kommer de aldrig få möjlighet att på egen hand forma sin framtid och fritt kunna välja vilket liv de vill leva som vuxna – som beslöjade eller inte.

Slöjan berör även flickornas bröder som tvingas agera slöjväktare redan i förskolan. De påverkar pojkars rätt till en vardag som ska vara fri från att disciplinera och kontrollera systrar och närstående flickor.

Förbudet är också en avgörande fråga för att bekämpa separatism. Det finns starka krafter som vill separera hedersutsatta flickor från det svenska samhällets värderingar om jämställdhet och som vill frånta tonåringar deras rätt att utforska sin sexualitet.

Att tillsätta en utredning kring flickors bärande av slöja i förskolan och tidigare stadier av grundskolan är inte en kritik mot flickan som bär slöja. Det handlar om att våga problematisera klädesplagget och dess mening och begränsning av flickors rätt att äga sin egen kropp.

 

 

Robert Hannah (L)

Juno Blom (L)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)