Trafikpoliser

Motion 2022/23:1642 av Martina Johansson och Mikael Larsson (båda C)

av Martina Johansson och Mikael Larsson (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samverkan mellan trafikpolisen och utbildade fordonskontrollanter bör öka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många fordon rör sig på våra vägar idag eftersom mängden transporter ständigt ökar i samhället. Det handlar både om långa och korta transporter och det handlar om transporter som går mellan företag och mellan företag och individer.

Gemensamt för våra transporter är att de måste ske med hänsyn både till miljön, till arbetsmiljön för föraren och till att man följer de trafikregler som finns.

Det svenska polisväsendet har till uppdrag att arbeta med många olika frågor och däribland även att övervaka trafiken och godstransporter som sker på vägen.

Att kunna bedöma om en lastbilstransport sker enligt givna regler kräver ofta specialkunskaper. Det krävs att man både kan bedöma fordonets korrekta lastning, läsa av färdskrivare, kunna genomföra flygande besiktningar, kontrollera att man inte överskridit cabotagereglerna med mera.

De senaste åren har antalet trafikpoliser minskat då de behövs inom andra delar av polisväsendet och färre kontroller sker på våra vägar. För att kunna öka antalet kontroller på våra vägar så menar vi att det behövs fler kontrollanter. Kontrollanterna behöver inte nödvändigtvis vara utbildade poliser utan kan vara specialutbildade besiktningspersoner. På det sättet behöver polisen bistå med en person som kan stå för själva trafikövervakandet och invikningen av fordonet, medan kontrollanterna kan göra kontrollerna. Detta frigör det antal trafikpoliser som krävs och kontrollerna blir mer effektiva.

 

 

 

Martina Johansson (C)

Mikael Larsson (C)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)