Delegationer i sjukvården

Motion 2022/23:1634 av Martina Johansson (C)

av Martina Johansson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur delegationer kan bli mer ändamålsenliga enligt motionens intentioner, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Legitimerade personer inom hälso- och sjukvården kan utifrån sitt uppdrag delegera arbetsuppgifter till en medarbetare som bedöms ha kompetens att utföra arbetsuppgiften.

Denna möjlighet är mycket positiv när verksamheterna ska organisera sig och ge den bästa vården till medborgarna i området. Det är ett bra sätt både för att hinna ge så många medborgare rätt vård i rätt tid och som en kompetens och karriärsmöjlighet för medarbetarna.

Dock finns ett inbyggt problem i detta. Delegationerna är nämligen personliga. Inte enbart för den som tar emot delegationen utan även den som ger delegationen. Det innebär att en delegation från en läkare till en sjuksköterska på akuten som ger hen, möjlighet att lämna remiss till röntgen för en patient direkt utan att patienten behöver träffa läkaren först, försvinner om den aktuella läkaren som gett delegationen slutar på akuten.

Detta innebär att ibland så ger sjuksköterskor remiss till patienter trots att delegationen inte längre gäller, då man helt enkelt inte uppmärksammat att den upphört i samband med att läkaren slutat, men det innebär också att helt plötsligt så måste patienterna träffa läkaren först innan hen kan få en röntgen.

Det är en administrativ börda för verksamheterna att hela tiden ha uppdaterade delegationer när medarbetare börjar och slutar. Delegationerna är personliga som mottagare och kunskapen hos tex sjuksköterskan försvinner inte genom att aktuell läkare slutar, utan borde räcka under den tid som delegationen är utfärdad oavsett om den som gett delegationen finns kvar på arbetsplatsen.

För att underlätta för medarbetare att göra rätt och minska både köer och administrationen bör en delegation som ges till en medarbetare gälla under den tidsperiod dom är uppsatta även om den som delegerar slutar på arbetsplatsen. Delegationen bör vara kopplad till den organisatoriska tillhörigheten.

 

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)