Utvärdering av fastighetsskatten

Motion 2022/23:1626 av Martina Johansson (C)

av Martina Johansson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om en större del av fastighetsskatten kan tillfalla kommuner och regioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För drygt 10 år sedan ändrades fastighetsskatten och fastighetsavgiften. Både avseende beräkningsgrunden och vem som får ta del av avgiften/skatten.

 

När det gäller fastighetsavgiften så kommer den kommunerna till del och bidrar till att finansiera den gemensamma servicen och det är staten som bestämmer nivån på avgiften. Fastighetsskatten som finns på industrifastigheter och elkraftsproduktion tillfaller däremot staten.

 

Jag tycker det är viktigt att den kommun och region som upplåter mark för industrier och elkraftsanläggningar får del av de skatter som dessa betalar. Skälet till det är att det är den lokala kontexten som avstår mark för att dessa företag ska kunna driva sin verksamhet. I de allra flesta fall är det positivt för regionen att anläggningarna finns, men det innebär också en kostnad för kommunen när det gäller service till företagen. I vissa fall påverkas även de som bor på platsen på ett märkbart sätt. Därför borde kommuner och regioner få del av intäkterna, precis som de får in fastighetsavgiften.

 

Det har gått ganska många år sedan man gjorde förändringen av fastighetsavgiften och fastighetsskatten och alla reformer behöver utvärderas för att avgöra om de fick avsedd effekt eller om något behöver förändras för att bli ännu bättre. Av det skälet behöver även denna skattereform ses över för att se om kommuner och regioner får tillräckliga intäkter för den service och den markupplåtelse som görs för olika verksamheter.

 

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)