Psykisk ohälsa kan leda till diskriminering

Motion 2022/23:1618 av Ulrika Heie och Martina Johansson (båda C)

av Ulrika Heie och Martina Johansson (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den psykiska ohälsan ökar i vårt land, trots att vi är ett resursstarkt land där barn har de bästa levnadsförutsättningarna i världen och där vi är bland världens friskaste folk.

Psykisk ohälsa kan handla om negativa hälsoeffekter beroende på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykiatriska diagnoser. Det kan också handla om utbrändhet, stress och ångest som ger nedsatt psykiskt välbefinnande.

Det finns många berättelser och undersökningar som visar att människor med psykisk ohälsa upplever diskriminering i olika livssituationer.

NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa – har tagit fram en rapport där man pekar ut ett antal samhällsområden där diskriminering förekommer och bör motverkas.

För att rättigheter för personer med psykisk ohälsa ska värnas behövs mer forskning, ökad kunskap om psykisk funktionsnedsättning, förbättrad tillgänglighet, utökat samhälleligt stöd m.m.

 

 

För att förbättra tillgängligheten bör man säkerställa att:

 

  • det används en individanpassad kommunikation i kontakten med personer med psykisk ohälsa, speciellt hos myndigheter och juridiska aktörer
  • individens delaktighet och inflytande präglar alla insatser som ges till personer med psykisk ohälsa.

För att utöka det samhälleliga stödet bör man:

  • tillgängliggöra, förstärka och förtydliga klagomålssystemet och tillsynsmyndigheters arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning.

För att öka kunskaper bör man:

  • initiera mer forskning och nationella kartläggningar kring diskriminering av personer med psykisk ohälsa
  • ta fram och implementera handlingsplaner som motsvarar de behov som genom detta uppdagas.

 

Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

 

 

 

 

Ulrika Heie (C)

Martina Johansson (C)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)