Införandet av ett flerårigt system för svenskt demersalt yrkesfiske

Motion 2022/23:1582 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att så snabbt som möjligt införa ett flerårigt system för svenskt demersalt yrkesfiske och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Behovet av att vidareutveckla systemet för det svenska demersala yrkesfisket har varit stort länge.

 

En överväldigande majoritet av den svenska fiskerinäringen ser det som en nödvändighet att det nuvarande systemet vidareutvecklas till ett flerårigt system med individuellt överförbara kvoter.

 

Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit detsamma i sin slutredovisning av regeringsuppdraget ”Utvärdering av system med individuella fiskemöjligheter” 2020. Myndigheten föreslog ”att ett system med överlåtbara fiskerättigheter införs i det demersala fisket. Rätt utformat och implementerat och i rätt kombination med förvalt¬ningens övriga verktyg bedömer vi att ett flerårigt demersalt system kan bidra till ett enklare och mer transparent regelverk, ökad möjlighet till mer lönsamt fiske och större möjligheter till att kunna anpassa fiskemöjligheter efter sitt individuella fiske. Genom ett enklare och mer lättbegripligt regelverk skapas bättre förutsättningar för att anpassa systemet till övriga verktyg i den ekosystembaserade förvaltningen för att uppnå en hållbar utveckling”.

 

Regeringen beslutade i januari 2022 att ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att analysera faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 januari 2023.

Mot bakgrund av att behovet av ett nytt system är stort och att ett omfattande arbete redan har gjorts av Havs- och vattenmyndigheten bör målsättningen vara att ett nytt system ska vara på plats senast den 1 januari 2024. För att möjliggöra för att så ska bli verklighet bör Havs- och vattenmyndigheten senast under februari månad 2023 få i uppdrag att tillsammans med fiskets producentorganisationer att framta ett komplett förslag som ska redovisas för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 1 oktober 2023.

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)