Kulturella och kreativa näringar

Motion 2022/23:1579 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur kompetensutveckling inom kulturella och kreativa näringar kan förbättras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kreativa näringar är ett område som spänner över flera sektorer som exempelvis kultur, kulturarv, design, arkitektur, medier, film, näringsliv och turism. Ur arbetsmarknadssynpunkt är de kreativa näringarna oerhört viktiga. Kulturen har ett egenvärde och är en viktig del av det svenska samhället men bidrar också till jobb och tillväxt. I Sverige står sektorn kulturella och kreativa näringar för 3,3 procent av BNP och har en tillväxttakt på ca 5,5 procent. Ungefär 117 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige.

 

Kulturella och kreativa näringar är med och skapar framtidens jobb och kommer att stå för en betydande del av svensk export. Men det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom affärsutveckling för företagare inom kulturella och kreativa näringar. Kompetensutveckling som utgår från målgruppens behov och situation behöver utvecklas och stärkas. Regeringen bör se över detta och genomföra lämpliga insatser.

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)