Förbättring av nattågstrafiken till och från Norrland

Motion 2022/23:1562 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att bolag som bedriver svensk nattågstrafik får i uppdrag att förbättra fordonsparken, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att se upphandling av nattågstrafik i en större helhet än enskilda sträckor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är fantastiskt och vidsträckt. Tågtrafiken är många gånger väl utbyggd och ett viktigt transportslag som knyter ihop vårt land, gör det möjligt till exempelvis arbetspendling, familjeutflykter och är en viktig del av vår besöksnäring. Tåg är dessutom ett klimatsmart resesätt som ligger helt rätt i tiden. Omställningen till mer klimatsmart resande måste påskyndas.

Varje dag körs nattåg mellan norr och söder i vårt land. Det är bra men också något som kan bli så mycket bättre. För när det gäller såväl standard på vagnar, prissättning samt punktlighet för nattågen som trafikerar Norrland finns mer att önska.

Fordonsparken är Trafikverkets och tågen trafikeras av olika bolag. Kupéerna är av lite olika kvalitet men genomgående är standarden dock låg. Väljer du att istället färdas en sträcka som är hälften så kort, exempelvis mellan Stockholm och Helsingborg, får du ofta möjligheten att åka med mer komfort och bättre kvalitet. Den möjlighet till inköp nya vagnar som den Socialdemokratiska regeringen möjliggjort måste påskyndas och den norrländska nattågstrafiken prioriteras.

Incitamentet för det klimatsmarta åkandet med nattåg från de nordligare delarna av landet är i dagsläget inte nog stort. Priserna skiljer sig från flygets till det negativa, restiden är många gånger den tiodubbla och standarden på såväl kupéer som serviceutbud är allt annat än tipptopp. Saker som samlat varken främjar tågpassion eller reslust.

Samtidigt finns det en berättigad kritik också mot upphandlingarna som gjorts av nattågstrafiken på Norrlandssträckorna där exempelvis möjligheten till nattåg sträckan Göteborg-Riksgränsen inte längre är möjlig. Detta är en försämring av den statliga upphandlingen av nattågstrafiken som behöver förändras, såväl för en växande inhemsk besöksnäring som för en växande arbetsmarknad med den gröna omställningen i norr. Nästa upphandling av nattågstrafiken måste innehålla såväl fungerande nattåg på sträckan Stockholm-Riksgränsen som Göteborg-Riksgränsen.

Det är både fascinerande och sorgligt att resa inom Sveriges gränser och se skillnaderna i villkor. Besökare, ofta fjällvandrare, från södra Sverige ser kanske den bristfälliga standarden på en del av nattågstrafiken som något exotiskt som de upplever en gång per år. Men för andra är det en vardag som gör att tågtrafiken inte alltid mäter sig i jämförelse med andra trafikslag.

Rimligt att önska vore att den av statliga bolag ägda och/eller drivna nattågstrafiken var standardiserad i så mån att det på en perrong på Stockholms central inte utifrån tågets utseende går att avgöra om det ska avgå söderut eller norrut. Slitna vagnar och kupéer bör rustas upp eller ersättas och fordonsparken som helhet bör ses över. De statliga bolagen bör ges i uppdrag att se över hur de uppfyller önskemålen om likvärdighet i hela landet i denna fråga.

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ida Karkiainen (S)

Linus Sköld (S)

Zara Leghissa (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)