Bibehållande av rätt till tolk inom vården

Motion 2022/23:1559 av Matilda Ernkrans och Denis Begic (båda S)

av Matilda Ernkrans och Denis Begic (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bibehålla patientlagens skrivning om rätten till kostnadsfri tolk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att som patient inom vården kunna förstå behandlaren i vården. Att behandlaren i vården förstår patienten. Det är grundläggande patientsäkerhet men också absolut nödvändigt för att undvika medicinska risksituationer. Därför har ska vi ha höga krav på att behandlaren ska kunna kommunicera på svenska med patienten och vi socialdemokrater driver också detta språkkrav för personal inom äldreomsorgen. För oss socialdemokrater är det självklart att språket är nyckeln i kommunikation och för att förstå varandra.

Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna i Tidöavtalet lagt fast att begränsa rätten tolk. Detta bryter mot patientlagen, hotar patientsäkerhet och ökar risken för felmedicinering. Det kommer också bidra till ytterligare svårigheter med kompetensförsörjningen inom vården varnar Vårdförbundet. Detta då risken för felbehandling ökar när behandlaren inom vården kan möta en patient som man inte kan kommunicera då man inte har något gemensamt språk och personen ifråga inte har tillgång till tolk. Det borde vara uppenbart att det kommer bli svårare att rekrytera vårdpersonal som kan komma att arbeta under de omständigheterna. I Örebro län, som i Sverige som helhet, måste vi behålla den så viktiga vårdpersonalen i vården. Vi har inte råd att försämra möjligheten att kunna rekrytera och behålla vårdpersonal. Så för patienten, behandlaren och kompetensförsörjningen i vården så är vi övertygade om att rätten till kostnadsfri tolk måste kvarstå.

 

 

Matilda Ernkrans (S)

Denis Begic (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)