Vuxnas tillgång till bildning genom livet

Motion 2022/23:1543 av Linus Sköld m.fl. (S)

av Linus Sköld m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att höja ambitionerna med folkbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

En bildad befolkning är en nödvändighet för en levande demokrati. Därför är invånarnas tillgång till forum för bildning helt avgörande. Människors bildning ska i minsta möjliga mån avgöras av det offentliga. Folk bör kunna växa och utvecklas, förkovra sig och förvärva nya insikter inom områden som de själva väljer, fritt och frivilligt.

De färdigheter och kunskaper som krävs för aktivt deltagande i arbetsliv och samhällsliv sköter samhället gemensamt inom det ordinära utbildningsväsendet. Det kan sägas mycket om men det är otvetydigt att både innehåll och omfattning definieras av det offentliga i läroplaner, timplaner, kursplaner, examensmål osv. Människors behov av möjligheter att bilda sig, växa och utvecklas genom livet är både bredare och djupare än så. Därför finns folkhögskolor och studieförbund, offentligt finansierade men innehållsligt fria och för deltagaren frivilliga.

De senaste åren har folkbildningen, i synnerhet studieförbunden, ifrågasatts i den offentliga debatten. Avslöjanden om fusk har lett till ännu värre anklagelser om att majoriteten av verksamheten skulle vara bluff och båg. Även om riksrevisionen i en granskning nyligen konstaterat att kontrollen av om pengarna uppfyller statens syfte med folkbildningen inte är tillräcklig finns det inget skäl att montera ner folkbildningen. Ja, staten ska kräva att de aktörer som får del av statsbidraget står upp för demokratins ideal. Men det skulle motverka sitt syfte om staten noggrannare skulle reglera eller kontrollera innehållet i människors bildningsresor.

Resursfördelningsprincipen som gällt för studieförbunden har skapat en jakt på volymer istället för uppmuntrat kvalitativ verksamhet. Den borde ändras. Statens stöd till folkbildningen har legat relativt oförändrad över tid. Det borde också ändras eftersom priser och löner stiger kontinuerligt. Men framför allt borde vi, i tider av faktaresistens och 140-teckensbudskap, höja ambitionerna för folkbildningen. Människors möjlighet att bilda sig, fritt och frivilligt, handlar om att försvara demokratin. Därför bör folkbildningen stärkas.

 

 

Linus Sköld (S)

Gunilla Carlsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Helén Pettersson (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)