Ett starkare Norden

Motion 2022/23:1524 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en gemensam nordisk krisstrategi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De nordiska samarbetsministrarna har enats om en ny vision för det nordiska samarbetet. Visionen lyder att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Detta är en vision som skulle stärka vår region oerhört och inte minst underlätta det dagliga livet för oss som bor i gränsbygder. Arbetspendlingen skulle underlättas, vilket väl behövs. Det skulle bli lättare att studera över gränserna. Vi skulle kunna slippa krånglig byråkrati då vi har gemensamma plattformar etc.

 

Tyvärr har den vitt skilda hanteringen av Covid-19 i de nordiska länderna gjort att vi tagit många steg bakåt istället för att närma oss visionens mål. Detta har lett till stängda gränser som fört med sig stora bekymmer, inte minst för oss som bor och verkar i gränsområden. Släkt och familjer har splittrats under lång tid, föreningslivet har satts på prov och det har även i viss mån varit stora prövningar för arbetspendlare. Mitt i detta har också många hårda ord fällts mellan våra nordiska grannar vilket tyvärr resulterat i djupa sår som kommer ta tid att läka.

Tyvärr vet vi att vi kommer uppleva fler pandemier och andra kriser framöver. Med anledning av de stora bekymmer de stängda gränserna medfört av både fysisk och psykisk art bör den svenska regeringen snarast ta initiativ till att vi i Norden tar fram en gemensam strategi för hur vi ska agera gemensamt vid kommande pandemier och kriser så att gränserna aldrig stängs igen vid liknande lägen.

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)