Utvärdering av kemikalieskatten

Motion 2022/23:1514 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att effektutvärdera den skadliga kemikalieskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För fem år sedan infördes kemikalieskatten, en viktbaserad punktskatt på elektronikvaror. Syftet med skatten är att minska konsumtionen av elektronikvaror som innehåller skadliga flamskyddsmedel samtidigt som man förväntade sig att staten skulle öka sina skatteintäkter.

Utvärderingar som har gjorts av Svensk Handel visar att intäkterna är betydligt lägre än förväntat samtidigt som antalet arbetstillfällen har minskat med ungefär 1 000 tjänster. De visar också att privatimporten ökar i ungefär samma takt som antalet jobb försvinner. Lägg även till att de administrativa kostnaderna har ökat med ungefär 300 miljoner kronor.

Elektronikbranschen har framfört följande: ”Kemikalieskatten ger en mycket begränsad miljönytta och har redan bidragit till förlorade arbetstillfällen och ett försäljningstapp på cirka 6 miljarder kronor för den svenska handeln.”

Eftersom Sverige förlorar arbetstillfällen och miljönyttan och skatteintäkter uteblir bör regeringen utvärdera effekterna av kemikalieskatten ur ett helhetsperspektiv, utöver de miljömässiga även de ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga aspekterna och inte minst ur ett cirkulärt perspektiv.

Innan denna skatt infördes borde en utredning gjorts utifrån ett helhetsperspektiv i syfte att försöka ha liknande regler även för de som säljer in till svenska konsumenter samt utifrån de miljömässiga, ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga aspekterna och inte minst ur ett cirkulärt perspektiv.

Kemikalieskatten slår även mycket negativt för de företag som idag köper in gammal och uttjänt elektronik såsom exempelvis mobiltelefoner och datorer. Dessa företag renoverar och blåser dessa rena för att sedan sälja till de länder där it-utvecklingen inte kommit så långt eller de verksamheter och företag som inte kan eller behöver köpa just ny utrustning. Affärsidén är att få se en ökad cirkulär användning av de olika elektroniska enheterna och därmed öka livslängden på dessa. Denna skatt kan inte ha varit tänkt att slå undan benen för dessa företag som numera inte kommer ha möjlighet att fortsätta drivas, pga. kemikalieskatten. Skatten blir kontraproduktiv för det miljötänk som regeringen framlägger i och med införande av skatten.

Regeringen bör utvärdera kemikalieskatten på grund av att den inte har fått de miljöeffekter och ekonomiska effekter som man förväntade sig. Åtgärder för att minska användningen av skadliga kemikalier är viktigt, men att Sverige ensamt inför en skatt innebär konkurrensnackdelar för det svenska näringslivet.

 

 

 

Larry Söder (KD)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)