Händelseanalyser vid suicidförsök

Motion 2022/23:1456 av Ulrika Westerlund och Marielle Lahti (båda MP)

av Ulrika Westerlund och Marielle Lahti (båda MP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på händelseanalys vid suicidförsök och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Psykisk hälsa och suicidprevention är ett högst angeläget område. Regeringen gör satsningar på suicidprevention vilket är bra och man har också aviserat i regeringsförklaringen att man ska tillsätta en haverikommission varje gång en människa avslutar sitt liv. Detta för att socialtjänst, skola, polis och sjukvård ska kunna göra en utredning och dra lärdomar för framtiden. Det här är en fråga vi drivit länge och välkomnar verkligen det. Det har varit en allvarlig brist med brist på lagstöd på området och det behövs ett lagförslag.

I början av året lade Miljöpartiet en motion med anledning av regeringens svar på Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete (skr 2021/22:107) där vi tar upp flera förslag som skulle innebära förbättringar på området. När nu den nya regeringen lyfter frågan om haverikommission, vilket även kan kallas händelseanalyser vid självmord, vill vi återigen trycka på det vi nämnt tidigare, att händelseanalyser även behöver göras vid varje självmordsförsök. Inte minst eftersom personen det handlar om är kvar i livet och kan bistå med att bättre förstå vad som hade kunnat bidra till att undvika att självmordsförsöket gjorts. Det blir ett viktigt bidrag till det förebyggande arbetet. Att enbart göra händelseanalyser vid självmord är inte tillräckligt.

 

 

 

 

Ulrika Westerlund (MP)

Marielle Lahti (MP)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)