Höjd ambition på fritidshemmen

Motion 2022/23:1434 av Louise Thunström och Paula Holmqvist (båda S)

av Louise Thunström och Paula Holmqvist (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att höja ambitionsnivån på fritidshemmen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag tillbringar många elever i de lägre åldrarna ofta lika mycket, eller mer tid, på fritidshemmet som i förskoleklassen eller skolan. Trots det är resurstilldelningen till fritidshem betydligt snålare än till grundskolan. På tjugo år har barngrupperna ökat kraftigt och en stor del av de som jobbar på fritidshemmet saknar adekvat utbildning.

Samtidigt har en ny läroplan för fritidshemmen införts 2017. Bland annat tydliggjordes fritidshemmets undervisningsuppdrag. Skolverkets uppföljningar visar dock att det finns stora utmaningar och att fritidshemmen idag har bristande förutsättningar för att förverkliga innehållet i läroplanen.

Ett av de största hindren för att läroplanen ska bli verklighet i fritidshemmen är den låga behörigheten hos medarbetarna. Endast en fjärdedel, 24 procent, av de anställda i fritidshemmen är behöriga att undervisa i fritidshemmet.

Utbildning av personal är bra men räcker inte. Vi vet att Fritidshemmen kan spela en avgörande roll för elevers framtid, både när det gäller att höja skolresultaten, men också att skapa bättre förutsättningar för de barn som har sämre tillgång till sociala och ekonomiska resurser utanför skolan. Därför är det viktigt för fritidshemmet att kunna höja de pedagogiska ambitionerna och anpassa verksamheten efter de enskilda barnens behov.

Enligt nu gällande läroplanen skall Fritidshemmen komplettera förskoleklass och skola. Detta innebär att hela skoldagen, inklusive Fritidshem, skall ses som en helhet. Det är därför viktigt att personal i skolan, förskoleklass och fritids har en gemensam agenda, där man tar just hänsyn till den enskilde elevens behov.

För att klara detta krävs att personalen på fritidshemmen får tid till planering, både individuellt och tillsammans med kollegor. Gemensam planeringstid med skola/förskoleklass är avgörande för att verksamheterna ska dra åt samma håll. I läroplanen för fritidshem har det förtydligats att skolan och fritidshemmen ska ha en kontinuerlig och ömsesidig samverkan för att skapa sammanhang i elevernas lärande. Sju av tio fritidshemspersonal menar ändå, i Skolverkets uppföljningar, att lärarna i grundskolan/förskoleklassen samverkar med personalen i fritidshemmet i ganska eller mycket lite utsträckning.

Här bör rektorns uppdrag förtydligas så att uppdraget också gäller att leda samverkan mellan grundskolan/förskoleklassen och fritidshemmet.

För att vara ett gott komplement till skolan/förskolan bör också alla barn ges möjlighet att var inskrivna på fritidshemmen. Idag är det inte så. Har du föräldrar som inte förvärvsarbetar, studerar eller är föräldraledig blir barnet av med sin fritidsplats. Därför bör ambitionen vara att erbjuda alla plats på fritids som önskar det. Ett hinder ytterligare för en del familjer är avgiften. Speciellt i utsatta områden är det många föräldrar som väljer bort en plats på fritidshem på grund av att de helt enkelt inte har råd. Här bör regeringen se över vad en avgiftssänkning eller nolltaxa på sikt skulle innebära för dessa familjer.

I sitt Program för Jämlik hälsa har LO lyft upp att Fritidshemmens uppdrag behöver stärkas. LO ser att en höjd kvalitet med mindre barngrupper och ett tydligare ansvar för inlärning skulle stärka fritidshemmens roll. I detta har LO myntat begreppet ”Lärfritids” och menar med detta att det finns kompetens på fritidshemmen att vara ett gott komplement när det gäller lärandet. LO pekar också i sin rapport att ett sätt att ge förutsättningar för alla barn att gå på fritidshem, är att göra verksamheten avgiftsfri.

 

 

Louise Thunström (S)

Paula Holmqvist (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)