En nationell hjälpmedelsstrategi

Motion 2022/23:1376 av Linnéa Wickman m.fl. (S)

av Linnéa Wickman m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell hjälpmedelsstrategi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förskrivning av hjälpmedel underlättar det dagliga livet liksom vård- och behandling och är hälsofrämjande för den som lever med en funktionsnedsättning. Det möjliggör delaktighet, självständighet och är i förlängningen en faktor som bidrar till en bättre hälsa och ett mer oberoende liv. Hjälpmedel är dessutom samhällsekonomiskt lönsamt. Det är ett stöd för att klara arbetslivet eller sin skolgång och minskar graden av insatser som behövs från anhöriga eller det offentliga såsom hemtjänst eller personlig assistans. Att satsa på en ökad tillgång till hjälpmedel är därmed en viktig investering i både ökad egenmakt och människors hälsa – samtidigt som det är resurseffektivt.

Men både avgifter, kriterier och utbudet av vilka hjälpmedel som förskrivs skiljer sig i hög grad mellan olika regioner och kommuner. Det finns ett stort behov av att göra hjälpmedelsförsörjningen mer jämlik genom att stärka kommuners och regioners ekonomiska förutsättningar att satsa på tillgången till hjälpmedel. Under 2022 gav den socialdemokratiska regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att ta fram nationella riktlinjer på området rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Uppdraget ska redovisas i början av 2023.

Den tekniska utvecklingen går snabbt och det finns en stor potential i att förebygga ohälsa och förbättra livskvalitet genom att öka tillgången till välfärdsteknik, medicintekniska produkter och medicinska hjälpmedel. Det är positivt att nationella riktlinjer kan komma att tas fram som ett nationellt stöd utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att bidra till minskade regionala skillnader. Men genom att komplettera nya nationella riktlinjer med en nationell hjälpmedelsstrategi skulle ett helhetsgrepp kunna tas för att bidra till en jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning i hela landet.

 

 

Linnéa Wickman (S)

Jim Svensk Larm (S)

Kristoffer Lindberg (S)

Sanna Backeskog (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)