Ökad godstågskapacitet över Öresund

Motion 2022/23:137 av Niklas Karlsson (S)

av Niklas Karlsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ökad godstågskapacitet över Öresund och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2029 öppnar Fehmarn-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland som inkluderar två 18 kilometer långa tunnlar - en för bilar och en för tåg. Fehmarn-förbindelsen kommer att skapa helt nya möjligheter för tågtrafiken ock kommer knyta Sverige närmare kontinenten. Till exempel kommer restiden mellan Malmö och Hamburg bli endast 3 timmar med Fehmarn-förbindelsen mot cirka 5 timmar idag. Fehmarn-förbindelsen skapar ny järnvägskapacitet vilket förbättrar möjligheten för svenskt näringsliv att exportera och importera gods på långa och tunga tåg. Detta är viktigt för svensk konkurrenskraft och för att minska klimatutsläppen från transporterna.

Beräkningar visar att godstågstrafiken kommer att öka med 80 till 100 procent när Fehmarn-förbindelsen öppnar. Största delen av godstågen är svensk export och import och ska därför vidare till Sverige via Öresundsbron. Öresundsbron kommer inte ha kapacitet till denna ökning i godstågstrafik och systemet är sårbart med bara en passage för godståg över Öresund. Kapaciteten för godståg över Öresund måste därför öka och det måste finnas alternativa passager över Öresund.

2018-2021 analyserade Trafikverket och danska motsvarigheten Vejdirektoratet en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingborg till väg- och järnvägstrafik, men analysen inkluderade inte godståg. En metro mellan Malmö och Köpenhamn kan frigöra kapacitet på Öresundsbron genom att hantera den omfattande pendlingstrafiken mellan de två största städerna i Greater Copenhagen. Ett ytterligare alternativ är en järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn – kallad Europaspåret – för både regional-, fjärr- och godståg. En sådan lösning skulle öka järnvägskapaciteten över Öresund med 100 procent, skapa en alternativ passage för godståg och minska koldioxidutsläppen med 28 miljoner ton genom att öka kapaciteten för godståg.

Förslag på Öresundsförbindelser som kan öka kapaciteten till godståg bör utredas av Trafikverket. Det är viktigt för både svenskt näringsliv och klimatomställningen att nya Öresundsförbindelser mellan Sverige och Danmark bidrar till att knyta Sverige ihop med kontinenten och ökar kapaciteten för både person- och godstransporter.

 

 

Niklas Karlsson (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-16 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)