Ödrift

Motion 2022/23:1352 av Sofie Eriksson m.fl. (S)

av Sofie Eriksson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fördelarna med grön och oberoende energireserv vid kris och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver stärka sin beredskap och säkerhet. En viktig del handlar om energiförsörjning vid kris. Alla kommuner ska ha en reservkraftsplan, som säkerställer att det finns energi till samhällsviktiga funktioner vid strömavbrott i kris. Många använder sig av aggregatorer som drivs av fossila bränslen. Det är negativt ur klimatsynpunkt, men gör oss också beroende av drivmedel från utländska aktörer, vilket kan vara en avgörande sårbarhet vid kris.

I Ludvika har man sysslat med energiöverföring i över hundra år och går fortfarande i framkant. På flera sätt bidrar man till hela världens elektrifiering och klimatomställning, vilket också skapar hundratals nya jobb i kommunen.

Ludvika har idag en klimatsmart och säkerhetspolitiskt klok lösning på reservkraft vid kris. Genom batterilagring och solceller har man en så kallad ö-drift. Batteriet är kopplat till samhällsviktiga fastigheter såsom stadshuset och räddningstjänsten, och gör att de kan fungera för att bedriva krishantering. Kapaciteten i batterilagringen är så pass stor att de även kan starta upp kommunägd vattenkraft.

I flera led ger denna lösning ett oberoende system för reservkraft vid kris. Istället för att vara beroende av fossila drivmedel från andra länder kan kommunen själv producera energin som behövs.

Under normala omständigheter används batterilagringen för laddning av eldrivna fordon. På så sätt finns även en civil nytta för befolkningen när det inte är kris. Det går även att använda batterilagring för att stabilisera elnätet.

Fler borde göra som Ludvika, och staten borde vara pådrivande. Det skulle stärka Sveriges säkerhet och beredskap.

 

 

Sofie Eriksson (S)

Lars Isacsson (S)

Peter Hultqvist (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)