Statlig identifieringstjänst

Motion 2022/23:1349 av Sofie Eriksson m.fl. (S)

av Sofie Eriksson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en statlig identifieringstjänst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges digitaliseringspolitik är tydlig och målinriktad. Det är bra. Det övergripande målet är att Sverige ska inta en framstående position i att använda digitaliseringens möjligheter. De satsningar man gör bör komma alla till del. Dess utgångspunkt bör vara att möjliggöra inkludering och delaktighet och säkerställa att den information man som medborgare lämnar inte hamnar i felaktiga händer. Idag finns ingen neutral aktör för identifiering. De flesta tjänster, Bank-id, Kivra med mera, som de flesta använder är förvisso bra och säkra metoder men ändå tjänster som företag erbjuder. Det är företagen som äger informationen och även om vi inte har anledning att ifrågasätta någon så kan man ändå ställa sig frågan: Vart tar informationen vägen? Det finns heller inga krav på delaktighet eller inkludering och man har i praktiken rätt att inte anpassa tjänsterna så att de tillgodoser behov, anpassar eller utformar dem för att minimera hinder för t ex personer med funktionsnedsättning, äldre osv. Det är läge för en statlig identifieringstjänst som är säker, som ger tillträde och tillgång till alla medborgare att ta del av det digitaliserade samhället.

 

 

 

Sofie Eriksson (S)

Lars Isacsson (S)

Peter Hultqvist (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)