Norrland som Sveriges och EU:s tillväxtzon

Motion 2022/23:1348 av Lars Isacsson och Sofie Eriksson (båda S)

av Lars Isacsson och Sofie Eriksson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett samlat myndighetsstöd för norra Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Norrland som Sveriges och EU:s tillväxtzon Nyindustrialiseringen i Sverige och EU har sitt centrum i Norra Sverige. Det som sker i Norrbotten, Västerbotten, Dalarna och Gävleborg saknar motstycke i modern tid. Det är stora etableringar av industrier där Sverige och därmed EU blir världsledande. Det handlar om framtidens energilösningar, framtidens tekniklösningar och framtidens råvaror som stål. Norra Sveriges industrialisering är hela Sveriges industrialisering. Detta ställer enorma krav på bostäder, infrastruktur och kompetensförsörjning. Idag landar mycket av arbetet på de enskilda kommunerna. Ofta står en kommun med stora risker och utmaningar i arbetet med dessa stora etableringar. Idag finns två personer som på regeringens uppdrag arbetar från statens sida för att underlätta och samordna arbetet. Efter 30/11 2022 finns en person kvar och det är Eva Nordström, regeringens samordnare för hållbart samhällsbyggande i norr. För att Sverige ska klara den utveckling som nu norra Sverige driver behövs nationell samordning och nationellt stöd. Därför behövs en myndighet med ett särskilt uppdrag att samordna den industrialisering som nu sker norr om Dalälven i de sex norra regionerna. Den myndigheten ska stödja kommunernas arbete med företagsetableringar, kompetensförsörjning, infrastruktur, välfärd och bostäder. Därför bör regeringen skyndsamt tillsätta en utredning för att arbeta fram vilket uppdrag, resurser och organisation som behövs för ett samlat och samordnat stöd för norra Sverige.

 

 

Lars Isacsson (S)

Sofie Eriksson (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)