Kraftvärme

Motion 2022/23:1327 av Lars Isacsson och Peter Hultqvist (båda S)

av Lars Isacsson och Peter Hultqvist (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillfälligt slopa skatten på bioolja till kraftvärmeverk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kraftvärmen är idag en av Sveriges tre planerbara energikällor vid sidan av vattenkraft och kärnkraft. Kraftvärmeverken står för ungefär tio procent av Sveriges elproduktion Forskning av Svante Monie vid Uppsala universitet har pekat på att Om kraftvärmeverk prioriterar elproduktion vid hög elförbrukning skulle det öka energisäkerheten och stärka elnätets stabilitet.  Det betyder att Sveriges kraftvärmeverk skulle behöva prioritera elproduktion i större del än värmeproduktion.

Dagens fjärrvärmesystem ligger nära stora befolkningscentra där elkonsumtionen är stor. De producerar stora mängder upphettat vatten som även kan förångas och driva en elproducerande turbin. Idag visar det sig dock att flera faktorer gör att den elproduktionen är svår att räkna hem ekonomiskt.  Höga elpriser kan ha haft en positiv inverkan, men det är inte säkert att det räcker som incitament för att öka kraftvärmeverkens elproduktion.

Med en ny energimix, förändrad omvärld och ett ökande energibehov borde Sverige snabbt öka produktionen av el från kraftvärmeverken. De planerbara energislagen blir avgörande för en hållbar omställning där sol- och vindkraft växer. För en större elproduktion krävs förändrade system och incitament. För att kunna producera el i större omfattning måste flera saker ske. Men de viktigaste åtgärderna finns runt samhällets syn på de så kallade spetspannorna på verken som startas och drivs när elbehov och värmebehov är som störst.

Sverige borde omedelbart se över incitamenten. Idag ser statens regler och skatter ut på ett sådant sätt att kraftvärmeverken tvekar på att installera en turbin för elproduktion eftersom det är olönsamt och krångligt. Trots att det både ökar elproduktionen snabbare än att till exempel bygga kärnkraft och är smartare då elen produceras närmare användarna. Den tidigare (S)-regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till en fjärr- och kraftvärmestrategi. Det var också bra att (S)-regeringen i en lagrådsremiss föreslog ett avskaffande av avfallsförbränningsskatten som riksdagen beslutade om nu efter valet och som börjar gälla från den 1 januari 2023. Men tiden är knapp och elen är väldigt dyr just nu. Jag föreslår därför även att Sverige tillfälligt slopar skatten på bioolja som kan användas för kraftvärme.

 

 

Lars Isacsson (S)

Peter Hultqvist (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)